Gebruikersvoorwaarden externe verkopers

Versie 28 februari 2021

Hieronder vind je de "gebruikersvoorwaarden externe verkopers" aan. Wij verzoeken je vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden als verkoper via kleinebeer-babyshop.nl, geef je aan deze gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Verkoopregistratie
 • Artikel 3 - Aanbod
 • Artikel 4 - Bestelling en levering
 • Artikel 5 - Klantrelatie
 • Artikel 6 - Betalingen
 • Artikel 7 - Diensten Kleine Beer Babyshop
 • Artikel 8 - Gebruik Content
 • Artikel 9 - Data
 • Artikel 10 - Privacy
 • Artikel 11 - Rangschikking
 • Artikel 12 - Garanties en verplichtingen
 • Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten
 • Artikel 14 - Beëindiging Kleine Beer Babyshop Externe verkopersschap
 • Artikel 15 - Gevolgen beëindiging Kleine Beer Babyshop Externe verkopersschap
 • Artikel 16 - Aansprakelijkheid
 • Artikel 17 - Diversen
 • Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 - Definities

In deze Gebruikersvoorwaarden externe verkopers via kleinebeer-babyshop.nl wordt verstaan onder:

 1. Kleine Beer Babyshop: de eenmanszaak Kleine Beer Babyshop gevestigd te (2012 JT) Haarlem, Diaconessenplein 33. Opererend in Nederland onder BTW nummer: NL003291500B82 en, Kamer van Koophandel Amsterdam: 78143799
 2. Omgeving: kleinebeer-babyshop.nl en ieder andere door Kleine Beer Babyshop aangewezen applicatie.
 3. Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten kunnen aanbieden.
 4. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 5. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden externe verkopers via kleinebeer-babyshop.nl, inclusief alle bijlagen.
 6. Externe Verkoper(s): iedere natuurlijke en zakelijke persoon die een Verkoopregistratie heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door Kleine Beer als verkoper is geaccepteerd.
 7. Verkoopregistratie: het door de Externe Verkoper aangemaakte account bij Kleine Beer Babyshop door middel van een inschrijfformulier.
 8. Artikelen: alle handgemaakte producten waarvan Kleine Beer Babyshop kenbaar heeft gemaakt dat deze door Externe Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.
 9. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.
 10. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Externe Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Externe Verkoper via het Platform.
 11. Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door Kleine Beer Babyshop te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die Kleine Beer Babyshop ten behoeve van de Externe Verkopers ter beschikking stelt.
 12. Merken: de Kleine Beer Babyshop woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.
 13. Totaalprijs: prijs inclusief BTW, verzendkosten en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht.
 14. Vergoeding: de door Kleine Beer Babyshop aan de Externe Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een variabele component.

 

Artikel 2 - Verkoopregistratie

  1. Iedere Externe Verkoper dient een Verkoopregistratie aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
  2. Aanmelding als Externe Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven.
  3. Om als Externe Verkoper te kunnen handelen dient de Externe Verkoper:
   • zich aan te melden via de beschikbare inschrijfformulier;
   • te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
   • ouder te zijn dan 18 jaar
   • te beschikken over een Nederlandse betaalrekening;
   • te beschikken over een Nederlands postadres.
  4. De Externe Verkoper is vanaf het aanmaken van het Verkoopregistratie gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
  5. De Externe Verkoper kan per Verkoopregistratie slechts deelnemen met een (1) merk/handelsnaam. Indien de Externe Verkoper onder meerdere merken/handelsnamen Artikelen wenst aan te bieden op het Platform, dan dient de Externe Verkoper meerdere Verkoopregistraties aan te maken.
  6. Kleine Beer Babyshop is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Externe Verkoper op te schorten.
  7. Indien de Externe Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Kleine Beer Babyshop, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is Kleine Beer Babyshop gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount door de Externe Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.
  8. De Externe Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopregistratie.

  Artikel 3 - Aanbod

  1. De Externe Verkoper kan enkel en alleen handgemaakte Artikelen aanbieden binnen de productcategorie ‘Babyspullen’
  2. Kleine Beer Babyshop is als enige gerechtigd te bepalen welke Artikelen op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is Kleine Beer Babyshop gerechtigd om Artikelen van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Externe Verkoper enig recht geldend kan maken op Kleine Beer Babyshop als gevolg daarvan. 
  3. Het staat Kleine Beer Babyshop vrij om de Externe Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. Kleine Beer Babyshop is gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
  4. Kleine Beer Babyshop is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Externe Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen indien dit naar oordeel van Kleine Beer Babyshop niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van Kleine Beer Babyshop schadelijk kan zijn voor de goede naam van Kleine Babyshop, het Platform of derden.

  Artikel 4 - Bestelling en levering

  1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij Kleine Beer Babyshop een bestelling plaatsen voor een door de Externe Verkoper aangeboden Artikel. 
  2. Een bestelling voor een door de Externe Verkoper aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de Webpagina voor Externe Verkopers
  3. Indien de Externe Verkoper een bestelling ontvangt via Kleine Beer Babyshop is de Externe Verkoper niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten de procedure zoals beschreven op de Webpagina voor Externe Verkopers. 
  4. De Externe Verkoper zal zijn e-mail en telefoon zorgvuldig in de gaten houden zodat de Externe Verkoper tijdig kennis kan nemen van de door Kleine Beer Babyshop aan de Externe Verkoper verzonden informatie.
  5. De Externe Verkoper is voor de verpakking van de bestelling alleen bevoegd gebruikt te maken van een: merkloze verzenddoos; of een verzenddoos met daarop de bedrijfsnaam van de Externe Verkoper of de naam waaronder de Externe Verkoper op het Platform actief is.
  6. De Externe Verkoper erkent dat via het Platform alleen bestellingen met een Nederlands of Belgisch bezorgadres kunnen worden geaccepteerd. 

  Artikel 5 - Klantrelatie

  1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Externe Verkoper aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Externe Verkoper en de Klant. De Externe Verkoper is verplicht jegens de Klant de algemene voorwaarden te hanteren die als bijlage 1 aan deze Gebruiksvoorwaarden zijn toegevoegd en hier een onverbrekelijk onderdeel van uit maken.
  2. De Externe Verkoper erkent dat Kleine Beer Babyshop geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Klanten zullen echter de "Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers" moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Externe Verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen Kleine Beer Babyshop en de Klant en zien op de door Kleine Beer Babyshop te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. Kleine Beer Babyshop is gerechtigd de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” van tijd tot tijd te wijzigen.
  3. De Externe Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Externe Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, de Klant zich kan wenden tot Kleine Beer Babyshop. De Externe Verkoper zal Kleine Beer Babyshop vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens Kleine Beer, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst. 
  4. De Externe Verkoper erkent dat Kleine Beer Babyshop zgn. ' service levels', zoals opgenomen in Bijlage 2 hanteert en dat Kleine Beer Babyshop zich het recht voorbehoudt om de Verkoopregistratie te ontbinden indien de Externe Verkoper niet aan deze service levels voldoet, met inachtneming van het bepaalde artikel 14 van de Gebruikersvoorwaarden. Kleine Beer Babyshop behoudt zich het recht de service levels te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 lid 3 van de Gebruikersvoorwaarden.
  5. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Externe Verkoper. De Externe Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen 24 uur worden beantwoord.
  6. De Externe Verkoper erkent en accepteert dat Klanten reviews over de Externe Verkoper kunnen schrijven en op de Omgeving kunnen (laten) plaatsen. Kleine Beer Babyshop heeft geen invloed op deze reviews en zal deze niet censureren, tenzij de Externe Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of over een andere Externe Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is. Dergelijke reviews kunnen door Kleine Beer Babyshop worden verwijderd zodra zij daar kennis van draagt.
  7. De Externe Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers (van Kleine Beer Babyshop, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Externe Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.
  8. Kleine Beer Babyshop stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de Klant in overeenstemming met het bepaalde op de Webpagina voor Externe Verkopers. De Externe Verkoper machtigt Kleine Beer Babyshop hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Externe Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat Kleine Beer Babyshop partij wordt bij de Koopovereenkomst.
  9. Kleine Beer Babyshop behoudt zich het recht om alle e-mail communicatie tussen Externe Verkoper en Klant op te vragen en in te zien, ten behoeve van: 
   • de Externe Verkoper en/of de Klant in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
   • te beoordelen of de Externe Verkoper aan het gestelde in bijlage 2 en artikel 10.2 van deze Gebruiksvoorwaarden voldoet; en
   • procesverbeteringen te analyseren.
  10. De Externe Verkoper stemt hierbij expliciet in en geeft Kleine Beer Babyshop toestemming om de e-mail communicatie op te vragen, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 9 van dit artikel.

  Artikel 6 - Betalingen

  1. De Externe Verkoper betaalt aan Kleine Beer Babyshop per via het Platform verkochte Artikel, tenzij de Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de Algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1, door een Klant wordt ontbonden, een Vergoeding . De hoogte van de Vergoeding is opgenomen op de Webpagina voor Externe Verkopers. De Externe Verkoper erkent dat Kleine Beer Babyshop gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de Vergoeding eenzijdig aan te passen. De Externe Verkoper wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.
  2. Kleine Beer Babyshop zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan Kleine Beer Babyshop betalen. Kleine Beer Babyshop zal de betalingen van de Klanten incasseren. In beginsel accepteert Kleine Beer Babyshop alleen Klanten, die zij ook voor de aanschaf van haar eigen Artikelen accepteert en behoudt Kleine Beer Babyshop zich te allen tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De Externe Verkoper verleent hierdoor aan Kleine Beer Babyshop het onherroepelijk recht om in naam van Kleine Beer Babyshop en met uitsluiting van de Externe Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.
  3. De Externe Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Externe Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan Kleine Beer Babyshop kan plaatsvinden. De Externe Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan Kleine Beer Babyshop de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Externe Verkoper.
  4. De Totaalprijs van ieder Artikel dat door Externe Verkoper wordt aangeboden op het Platform, mag maar met een marge van maximaal 5% afwijken van de Totaalprijs waarvoor Externe Verkoper het desbetreffende Artikel op haar eigen website en/of andere platformen inclusief social media aanbiedt. Deze voorwaarde wordt aan de Externe Verkoper opgelegd om te voorkomen dat enkel wordt ‘meegelift’ met het potentiële bereik van het Platform met als doel te proberen de verkoop (tegen een lagere Verkoopprijs) op de eigen website te sluiten, zodat Kleine Beer Babyshop de kwaliteit, innovatie en voortbestaan van het Platform in stand kan houden.
  5. Indien de Klant kan aantonen dat de Totaalprijs van een Artikel ten tijde van zijn aanschaf via het Platform meer dan 5% hoger ligt dan de Totaalprijs die Externe Verkoper op zijn eigen website in rekening brengt, zal Kleine Beer Babyshop de Klant dit verschil betalen aangevuld met een coulancevergoeding van maximaal vijf euro (€5,-). Kleine Beer Babyshop is gerechtigd dit bedrag (Totaalprijsverschil + coulance vergoeding), op Externe Verkoper te verhalen. 
  6. Indien een Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 wordt ontbonden, dan zal Kleine Beer Babyshop de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in deze algemene voorwaarden. In het geval de Externe Verkoper de betaling van deze Koopovereenkomst al van Kleine Beer Babyshop heeft ontvangen dan is Kleine Beer Babyshop gerechtigd dit bedrag op Externe Verkoper te verhalen. Wordt een Koopovereenkomst na de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 ontbonden, dan dient de Klant zich rechtstreeks tot de Externe Verkoper te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. Kleine Beer Babyshop is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende Artikel. Kleine Beer Babyshop is niet gehouden enig bedrag, aan de Externe Verkoper te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en Kleine Beer Babyshop is gerechtigd de commissie te behouden.

  Artikel 7 - Diensten Kleine Beer Babyshop

  1. De door Kleine Beer Babyshop ontvangen betalingen worden door Kleine Beer Babyshop, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele verrekening(en) conform artikel 7.2 van deze Gebruikersvoorwaarden, op het door de Externe Verkoper opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling geschiedt door Kleine Beer Babyshop per maand. Kleine Beer Babyshop maakt voor deze betalingen een factuur op. Kleine Beer Babyshop is gerechtigd om de uitbetaling aan de Externe Verkoper uit te stellen indien dit naar oordeel van Kleine Beer Babyshop noodzakelijk is om haar Platform, Klanten, derden of goede naam te beschermen, dan wel indien een vermoeden bestaat dat de Externe Verkoper in strijd met deze voorwaarden handelt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de situatie waarbij er aanwijzingen zijn dat bestelde en betaalde Artikelen niet aan Klanten geleverd zullen worden door schaarste dan wel frauduleus handelen.
  2. Kleine Beer Babyshop is gerechtigd om alle conform deze Gebruiksvoorwaarden van Externe Verkoper te ontvangen bedragen, te verrekenen met de eerst volgende uitbetaling van de door Kleine Beer Babyshop ontvangen betalingen als genoemd in artikel 6.1. Kleine Beer Babyshop kan er ook voor kiezen om voor deze bedragen een factuur te sturen die de Externe Verkopen binnen de op de factuur vermelde termijn moet voldoen.

   

  Artikel 8- Gebruik Content

  1. Indien de Externe Verkoper Artikelen aanbiedt via het Platform die in het productaanbod, de zgn. catalogus, van Kleine Beer Babyshop zijn opgenomen, dan wordt bij het aanbod van het desbetreffende Artikel van de Externe Verkoper op het Platform, voor zover Kleine Beer Babyshop daarover beschikt, door Kleine Beer Babyshop een afbeelding tezamen met bijbehorende informatie getoond.
  2. De Externe Verkoper verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Content te gebruiken conform deze Gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via het Platform. De Externe Verkoper zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor Kleine Beer Babyshop enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.
  3. Indien de Externe Verkoper Artikelen wil aanbieden op het Platform, waarover Kleine Beer Babyshop geen informatie beschikbaar heeft, dan dient de Externe Verkoper Kleine Beer Babyshop van de vereiste (product)informatie te voorzien. Deze (product)informatie dient te voldoen aan de door Kleine Beer Babyshop in dit artikel gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door Kleine Beer Babyshop kunnen worden gewijzigd, waarbij artikel 17 lid 3 van de Gebruikersvoorwaarden in acht wordt genomen.
  4. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
   1. de Artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
   2. de afbeeldingen, geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten;
   3. de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
   4. de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is gesteld.
  5. De Externe Verkoper verleent hierbij aan Kleine Beer Babyshop een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van Externe Verkoper verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst. De Externe Verkoper garandeert dat zij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.
  6. Kleine Beer Babyshop is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product)informatie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.
  7. Kleine Beer Babyshop is niet verplicht gebruik te maken van door Externe Verkoper aangeleverde (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op het Platform.
  8. De Exteren Verkoper vrijwaart Kleine Beer Babyshop volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 8.

  Artikel 9- Data

  1. Door het maken van een Verkoopregistratie en het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden (zie artikel 2.2), krijgt Kleine Beer Babyshop toegang tot de ingevulde (bedrijfs)gegevens van de Externe Verkoper. Kleine Beer Babyshop heeft daarbij inzicht in de offer data en product data. Hierin staan de verkoopprijs, het aantal stuks op voorraad en de productinformatie beschreven. Als de Externe Verkoper Artikelen verkocht heeft, krijgt Kleine Beer Babyshop ook inzicht in de order data (zoals omzet inclusief- en exclusief BTW, afzet, naam, adres en woonplaats (hierna: "NAW gegevens"), performance data (zoals Track and Trace code, retouren en annuleringen) en klantcase data (zoals klantnummer). Kleine Beer Babyshop heeft tevens inzicht in de gegevens van alle Externe Verkopers op het Platform. Deze informatie wordt gebruikt om de grootte van het Platform in beeld te brengen.
  2. De Externe Verkoper heeft recht op inzicht in zijn eigen data die door hem is gegenereerd, waaronder offer data, product data, order data, performance data en klantzaken data. Kleine Beer Babyshop heeft toegang tot alle door Externe Verkopers verstrekte data (zie lid 1). De Externe Verkopers hebben alleen toegang tot data die door hen zelf is verstrekt of door verkoop van hun Artikelen is gegenereerd. Zij hebben geen toegang tot data van andere Externe Verkopers, omwille van privacy, bedrijfsvertrouwelijke en mededingingsrechtelijke redenen.
  3. Enkele gegevens die door Kleine Beer Babyshop op het Platform worden gegenereerd, worden aan derden verstrekt om hen de mogelijkheid te geven de online verkoopmarkt in kaart te brengen. Het betreft niet naar individuele Externe Verkopers te herleiden informatie over (gedeeltes van) de online verkoopmarkt. De data die met derden wordt gedeeld, zijn beperkt tot omzet- en afzetcijfers over een geselecteerde periode. Kleine Beer Babyshop verstrekt deze informatie op basis van een wettelijke verplichting of vanuit commerciële overwegingen.

  Artikel 10 - Privacy

  1. Kleine Beer Babyshop verstrekt aan de Externe Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: “Klantgegevens") voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Externe Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen, of wanneer de Klant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Het betreft in ieder geval de NAW gegevens en het telefoonnummer indien er een klacht/vraag beantwoordt moet worden. 
  2. De Externe Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Externe Verkoper zal de Klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van de Verkoopregistratie is de Externe Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Externe Verkoper aansprakelijk voor alle door Kleine Beer Babyshop geleden schade.
  3. De Externe Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
  4. Kleine Beer Babyshop staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

  Artikel 11 - Rangschikking

   1. Op het Platform worden Artikelen gepresenteerd volgens verschillende rangschikkingsmechanismen, te weten via i) de lijstpagina, ii) de zoekpagina en iii) de aanbevelingen.
   2. De in lid 1 genoemde rangschikkingsmechanismen maken elk gebruik van verschillende parameters, welke hieronder zullen worden toegelicht:
    •  i)De lijstpagina is de pagina die wordt getoond na gebruik van het keuzemenu op het Platform. Welke Artikelen er op een lijstpagina verschijnen, wordt bepaald door de categorie waar de Artikelen in geplaatst zijn. De lijstpagina is een weerspiegeling van de Artikelen in de betreffende categorie. De volgorde van de Artikelen op een lijstpagina wordt wekelijks gelijkmatig verschoven. Alle nieuwe Artikelen die toegevoegd worden op het Platform zullen bij het begin van een nieuwe week op de eerste positie op de lijstpagina geplaatst worden. 
    •  ii) De zoekpagina is de pagina die wordt getoond na het gebruik van de zoekbalk op het Platform. Welke Artikelen er op een zoekpagina verschijnen, wordt bepaald door een zoekalgortime. De zoekalgortime wordt bepaald op basis van de informatie die over de Artikelen bekend is, onder andere de titel en de specificaties daarvan. Een Artikel kan op deze manier in meer of minder mate ‘matchen’, met het opgegeven zoekwoord. Deze zoekalgortime is automatisch ingebouwd door onze websiteprovider, Kleine Beer Babyshop heeft geen invloed op de resultaten die op een zoekpagina verschijnen. 
    •  iii) Op verschillende pagina’s toont Kleine Beer Babyshop aanbevelingen in de vorm van ‘nieuw in ons assortiment’ en ‘uitgelicht’ die relevant zijn tot de pagina waar de klant zich bevindt. Deze Artikelen zijn de nieuwste Artikelen die op het Platform zijn geplaatst, en worden hier minimaal een week getoond. 

   Artikel 12 - Garanties en verplichtingen

   1. De Externe Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden alsmede de Webpagina voor Externe Verkopers te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
   2. De Externe Verkoper garandeert dat: 
    • uitsluitend Artikelen worden aangeboden die de Externe verkoper zelf maakt;
    • uitsluiten Artikelen worden aangeboden die op voorraad liggen en/of in geval van maatwerk binnen de aangegeven tijdsbestek geleverd kunnen worden;
    • dat de Artikelen te allen tijde worden geleverd binnen de door de Kleine Beer Babyshop gestelde levertijd, tenzij de Externe Verkoper met de Klant een andere levertijd is overeengekomen;
    • de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, de Artikelen en het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden;
    • het aanbod op het Platform zal voldoen aan de Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving;
    • de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen; 
    • de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
    • het handelen van de Externe Verkoper en/of Artikelen van de Externe Verkoper de reputatie en/of het imago van Kleine Beer Babyshop of de Omgeving niet zullen schaden
    • door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
    • zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van Kleine Beer Babyshop ter zake van het gebruik van het Platform.
   3. De Externe Verkoper zal Kleine Beer Babyshop vrijwaren tegen alle schade van claims tegen Kleine Beer Babyshop als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
   4. Het is de Zakelijke Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.

   Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

   1. Kleine Beer Babyshop verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Externe Verkoper te gebruiken zolang de Externe Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
   2. De Externe Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle Kleine Beer Babyshop Merken en logo's eigendom zijn en blijven van Kleine Beer Babyshop en op geen enkele wijze door de Externe Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kleine Beer Babyshop mogen worden gebruikt. De Externe Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Kleine Beer Babyshop en derden volledig respecteren.

   Artikel 14 – Beëindiging Externe Verkopersschap

   1. Kleine Beer Babyshop is te allen tijde gerechtigd om, zonder opgaaf van reden, een Externe Verkoper geen Verkoopregistratie te verlenen en/of aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopregistratie.
   2. Een reeds aangemaakt Verkoopregistratie kan door Kleine Beer Babyshop te allen tijde, onder opgaaf van reden, worden geblokkeerd, geschorst of beëindigd. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als Kleine Beer Babyshop vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, de Externe Verkoper facturen van Kleine Beer Babyshop onbetaald laat of er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Kleine Beer Babyshop of derden.
   3. In het geval Kleine Beer Babyshop overgaat tot beëindiging van een Verkoopregistratie, neemt Kleine Beer Babyshop een opzegtermijn van 30 dagen in acht.
   4. De Externe Verkoper kan de Verkoopregistratie op ieder gewenst moment laten sluiten door 30 dagen voor de gewenste beëindigingsdatum een e-mail te sturen aan Kleine Beer Babyshop (e-mailadres: info@kleinebeer-babyshop.nl).

   Artikel 15 - Gevolgen beëindiging Externe Verkopersschap

   1. Indien het Externe Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
    • wordt de Verkoopregistratie ontbonden;
    • is de Externe Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de Kleine Beer Babyshop merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
   2. De Externe Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Kleine Beer Babyshop in verband met de beëindiging van het Externe Verkopersschap door Kleine Beer Babyshop en de Externe Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.
   3. De gegevens/data die Kleine Beer Babyshop van de Externe Verkoper ontvangen, blijven in bezit van Kleine Beer Babyshop, ongeacht of het Verkoopaccount nog actief is of inactief is/beëindigd is. Dit betreft echter alleen gegevens waarbij een fiscale bewaarplicht is opgelegd. 

   Artikel 16 – Aansprakelijkheid

   1. De Externe Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Platform en de Verkoopregistratie.
   2. De Externe Verkoper vrijwaart Kleine Beer Babyshop volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
   3. De Externe Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart Kleine Beer Babyshop voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.
   4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Kleine Beer Babyshop, is Kleine Beer Babyshop op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Externe Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, de Verkoopregistratie, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Content informatie etc.
   5. In geval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 16 lid 4 van de Gebruikersvoorwaarden door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Kleine Beer Babyshop in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 100,-- (zegge: honderd euro) per jaar. 

   Artikel 17 – Diversen

   1. De Externe Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Kleine Beer Babyshop en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Kleine Beer Babyshop. De Externe Verkoper vrijwaart Kleine Beer Babyshop volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
   2. De Externe Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Externe Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij Kleine Beer Babyshop hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
   3. Kleine Beer Babyshop is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden, de service levels (bijlage 2) en de Webpagina voor Externe Verkopers te veranderen. Kleine Beer Babyshop informeert Externe Verkopers 15 dagen, of zoveel langer als Kleine Beer Babyshop redelijk acht voor de Externe Verkoper om technische en commercieel aanpassingen door te voeren, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Gedurende deze termijn kan de Externe Verkoper zijn Verkoopregistratie als gevolg van de (voorgestelde) wijzigingen ontbinden, door een email te sturen aan info@kleinebeer-babyshop.nl. De wijzigingen worden niet eerder van kracht dan na het verstrijken van bovengenoemde termijn. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen op de Omgeving worden gepubliceerd. Indien een Externe Verkoper na kennisgeving van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden gebruik blijft maken van zijn Verkoopregistratie, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Webpagina voor Externe Verkopers en daarmee vervalt zijn opzegmogelijkheid. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden en de Webpagina voor Externe Verkopers te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopregistratie.
   4. De opzeggingsstermijn van minimaal 15 dagen (zie lid 3) geldt niet als Kleine Beer Babyshop de Gebruikersvoorwaarden wijzigt 
     • op basis van een wettelijke verplichting of 
     • om een onvoorzien dreigend gevaar te ondervangen in verband met bescherming tegen fraude, malware, spam, privacy inbreuken en misbruik van persoonsgegevens of in risico’s in verband met cyberbeveiliging. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zijn dan onmiddellijk na kennisgeving en publicatie van kracht.
   5. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
   6. De Externe Verkoper stemt er mee in dat Kleine Beer Babyshop haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij Kleine Beer Babyshop bekende emailadres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopregistratie, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of de Verkoopregstratie (zgn. servicemails).

   Artikel 18– Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   De Externe Verkopersvoorwaarden en het Externe Verkopersschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

   Bijlage 1 - Algemene verkoopvoorwaarden zakelijk verkopen via Kleine Beer Babyshop

   Inhoudsopgave:

   • Artikel 1 - Definities
   • Artikel 2 - Identiteit van de Externe Verkoper
   • Artikel 3 - Toepasselijkheid
   • Artikel 4 - Het aanbod
   • Artikel 5 - De overeenkomst
   • Artikel 6 - Herroepingsrecht
   • Artikel 7 - Verplichtingen van de Koper tijdens het herroepingsrecht
   • Artikel 8 - Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping
   • Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
   • Artikel 10 - Levering en uitvoering
   • Artikel 11 - Betaling
   • Artikel 12 - Klachtenregeling
   • Artikel 13 - Geschillen
   • Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

   Artikel 1 - Definities

   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

   • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
   • Kleine Beer Babyshop: de eenmanszaak Kleine Beer Babyshop gevestigd te Haarlem, de aanbieder van het Platform;
   • Dag: kalenderdag;
   • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Koper of Externe Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
   • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
   • Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Externe Verkoper.
   • Externe Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Kopers aanbiedt via het Platform;
   • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Externe Verkoper en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
   • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
   • Platform: het platform van Kleine Beer Babyshop waarop Externe Verkoper zijn producten aanbiedt aan Kopers;
   • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

   Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

   [Naam externe verkoper] (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);

   [Vestigingsadres]

   [Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres];

   Telefoonnummer: [en tijdstip(pen) waarop de externe verkoper telefonisch te bereiken is]

   E-mailadres: [of ander aan de Koper aangeboden elektronisch communicatiemiddel met dezelfde functionaliteit als e-mail]

   KvK-nummer: (indien van toepassing)

   Btw-identificatienummer: (indien van toepassing)

   Artikel 3 - Toepasselijkheid

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Externe Verkoper op het Platform en op elke via het Platform tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Externe Verkoper en Koper.
   2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Deze voorwaarden worden aangeboden binnen de Omgeving, en kunnen tevens op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
   3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

   Artikel 4 - Het aanbod

   1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
   2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Externe Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Externe Verkoper niet.
   3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

   Artikel 5 - De overeenkomst

   1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
   2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
   3. Koper dient de koopprijs te betalen aan Kleine Beer Babyshop, via een van de door Kleine Beer Babyshop aangeboden betalingsmethoden. Alleen indien aan Kleine Beer Babyshop wordt betaald heeft de Koper bevrijdend betaald.
   4. De Externe Verkoper zal uiterlijk bij levering van het product aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
    1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
    3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
    4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
    5. indien de Koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

   Artikel 6 - Herroepingsrecht

   1. De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Externe Verkoper mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
   2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
    1. als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten bij de Externe Verkoper heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product van de Externe Verkoper heeft ontvangen. 
    2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen afkomstig van de Externe Verkoper: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel van de Externe Verkoper heeft ontvangen;

   Verlengde bedenktijd voor producten bij niet informeren over herroepingsrecht:

   1. Indien de Externe Verkoper de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
   2. Indien de Externe Verkoper de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Koper die informatie heeft ontvangen.

   Artikel 7 - Verplichtingen van de Koper tijdens het herroepingsrecht

   1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
   2. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
   3. De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Externe Verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
   4. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Externe Verkoper.
   5. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 4 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
   6. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Externe Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
   8. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Externe Verkoper niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als de Externe Verkoper aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de kosten voor terugzending niet te dragen.

   Artikel 7- Verplichtingen van de Externe Verkoper bij herroeping

   1. Als de Externe Verkoper de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, wordt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging verzonden.
   2. Kleine Beer Babyshop vergoedt namens de Externe Verkoper alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper aan de Externe Verkoper de herroeping meldt. 
   3. Kleine Beer Babyshop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

   Artikel 8- Uitsluiting herroepingsrecht

   1. De Externe Verkoper kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Externe Verkoper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
    1. Volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
    2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

   Artikel 9- Levering en uitvoering

   1. De Externe Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper via het Platform aan de Externe Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Externe Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
   4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Externe Verkoper ervoor zorgen dat het bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld door Kleine Beer Babyshop wordt terugbetaald.
   5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Externe Verkoper tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Externe Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   Artikel 10 - Betaling

   1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
   2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
   3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kleine Beer Babyshop te melden.
   4. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Kleine Beer Babyshop is gewezen op de te late betaling en Kleine Beer Babyshop de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kleine Beer Babyshop gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

   Artikel 11 - Klachtenregeling

   1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kleine Beer Babyshop via info@kleinebeer-babyshop.nl.
   2. Bij de door Kleine Beer Babyshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord door de Externe Verkoper aan de Koper. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Externe Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

   Artikel 12 - Geschillen

   Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

   Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

   Bijlage 1 Algemene verkoopvoorwaarden - Modelformulier voor herroeping

    

   Modelformulier voor herroeping
   (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

   - Aan:

   • Kleine Beer Babyshop
   • Diaconessenplein 33
   • 2012 JT Haarlem
   • info@kleinebeer-babyshop.nl

   Indien u een product retourneert van een van onze externe verkopers, ontvangt u van ons de correcte retourgegevens, na ontvanging van dit formulier. 

   - Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

    • de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

     herroept/herroepen*.

    - Ontvangen op* 

    - [Naam consumenten(en)]

    - [Adres consument(en)]

    - [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

     

    * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


    Bijlage 2 - Service levels externe verkopers

    Bij Kleine Beer Babyshop staan kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Daarom verwachten wij van jou dat jij onze klanten te alle tijden een betrouwbare en goede service biedt. Door middel van de volgende service levels, wordt het niveau van de dienstverlening aan klanten bepaald:

    • Binnen 24 uur vragen van klanten te beantwoorden;
    • Binnen 24 uur annulerings- en retourverzoeken van klanten verwerkt;
    • Bestellingen binnen beloofde levertijd verwerken en bezorgen;
    • Gemaakte afspraken met de klant binnen de afgesproken tijd nakomen.

    Op basis van reviews, feedback, retourneringen en/of klachten van de klanten kunnen wij de service levels meten. Wanneer de service levels niet worden behaald zullen we samen kijken naar een oplossing om de verwachting en ervaring van de klant te verbeteren. Lukt dit niet, dan kan het zijn dat Kleine Beer Babyshop genoodzaakt is om jouw artikel(en) niet meer aan te bieden op het platform.