Algemene voorwaarden kopen bij externe verkopers

Versie van 22 januari 2020

 

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Artikel 3 – Klantaccount
 • Artikel 4 – Aanbod derde partijen
 • Artikel 5 – Bestelling en levering
 • Artikel 6 – Vergoeding en betaling
 • Artikel 7 – Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Externe Verkoper(s) zijnde een rechtspersoon
 • Artikel 8 – Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Externe Verkoper(s) zijnde een natuurlijk persoon
 • Artikel 9 – Informatie en gebruik gegevens
 • Artikel 10 – E-mail communicatie tussen de Klant en de Externe Verkoper
 • Artikel 11 – Diversen
 • Artikel 12 – Toepasselijk recht

Artikel 1 - Definities

 1. OmgevingKleine Beer Babyshop en iedere andere door Kleine Beer Babyshop aangewezen applicatie.
 2. Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 4. Externe Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
 5. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 6. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Externe Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Externe Verkoper via het Platform.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten bij Externe Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij externe verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van Kleine Beer Babyshop te raadplegen, zie o.a (www.kleinebeer-babyshop.nl).
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Externe Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij externe verkopers.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij externe verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen bij externe verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden kopen bij externe verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kleine Beer Babyshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Kleine Beer Babyshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Externe Verkoper(s)).
 6. Kleine Beer Babyshop heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij externe verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Externe Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij externe verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij externe verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Externe Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 3 - Klantaccount

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  • de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  • de Klant is per e-mail bereikbaar.
 2. Kleine Beer Babyshop is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Externe Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Kleine Beer Babyshop raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij externe verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 - Aanbod derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Externe Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Kleine Beer Babyshop geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Externe Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot Kleine Beer Babyshop. Kleine Beer Babyshop zal Klant en Externe Verkoper zo goed mogelijk faciliteren in de communicatie. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Kleine Beer Babyshop en Kleine Beer Babyshop op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 - Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij Kleine Beer Babyshop een bestelling plaatsen voor een product dat door een Externe Verkoper wordt aangeboden.
 2. De Klant ontvangt van de Externe Verkoper een pakbon.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Externe Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 - Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Externe Verkoper aangekochte product verschuldigd aan Kleine Beer Babyshop en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Externe Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Kleine Beer Babyshop.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Kleine Beer Babyshop is gewezen op de te late betaling en Kleine Beer Babyshop de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Kleine Beer Babyshop om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Het is Klant toegestaan Kleine Beer Babyshop cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Externe Verkopers.
 4. Externe Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan Kleine Beer Babyshop verleend om in naam van Kleine Beer Babyshop en met uitsluiting van de Externe Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Externe Verkoper.
 5. Kleine Beer Babyshop zal vorderingen op de Klant behandelen conform een normale incassobeleid.

Artikel 7 - Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Externe Verkoper(s) 

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Externe Verkoper dan:
 2. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant Kleine Beer Babyshop, voorafgaand aan de retourzending van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van het retourformulier . De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij, en de correcte retourgegevens heeft ontvangen van Kleine Beer Babyshop, aan de betreffende Externe Verkoper te retourneren.
 3. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Kleine Beer Babyshop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Externe Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen mag Kleine Beer Babyshop wachten met terugbetalen tot de Externe Verkoper het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Indien een Externe Verkoper, een bestelling drie (3) dagen na de uiterste leverdatum nog niet heeft aanvaard, zal Kleine Beer Babyshop de Klant laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Kleine Beer Babyshop ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Externe Verkoper dan heeft de Klant het recht om deze bestelling binnen 14 (veertien) dagen te retourneren ('herroepingsrecht'). Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de Klant Kleine Beer Babyshop voorafgaand aan de retourzending en binnen 14 (veertien) dagen, van de retourzending op de hoogte te stellen door contact op te nemen met info@kleinebeer-babyshop.nl. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur, doch uiterlijk binnen 14 dagen, nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij Kleine Beer Babyshop, aan de desbetreffende Externe Verkoper te retourneren.
 2. Tijdens deze termijn van 14 (veertien) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Externe verkoper retourneren.
 3. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Kleine Beer Babyshopdit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 - Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Kleine Beer Babyshop en/of de Externe Verkoper aan Klant verzonden informatie.
 2. Kleine Beer Babyshop is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Externe Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Externe Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.
 4. Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. Kleine Beer Babyshop is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Externe Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Externe Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.

Artikel 10 - E-mail communicatie tussen de Klant en de Externe Verkoper

 1. Alle communicatie met de Klant verloopt in eerste instantie via Kleine Beer Babyshop. Het doel is de Klant en/of de Externe Verkoper zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering van de Koopovereenkomst teneinde een positieve klantbeleving op Kleine Beer Babyshop te realiseren.

Artikel 11 - Diversen

 1. Kleine Beer Babyshop is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Kleine Beer Babyshop artikelen van Externe Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Kleine Beer Babyshop.
 2. Wanneer door Kleine Beer Babyshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Kleine Beer Babyshop de Voorwaarden kopen bij andere verkopers op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kleine Beer Babyshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. Kleine Beer Babyshop is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Externe Verkopers op de Kleine Beer Babyshop website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

 1. Op de Voorwaarden kopen bij andere verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Externe Verkopers via de Kleine Beer Babyshop website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Andere Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.